Imák

2023. április 20.
Imák

 

Assisi Szent Ferenc imája
Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Amen.

 

 

 

 

 

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetve!

Te részesültél a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzeteinkben

különös szószóló és segítő vagy!

Erős bizalommal térdelek előtted, együttérző szeretetedre hagyatkozva,

hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségembe.

Légy részvéttel irántam. Gyarló imámmat vidd Isten kegyelmi trónja elé

és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kérésemben.

Járj közben értem Jézus Szentséges Szívénél. 

Ígérem, hogy egész életem hirdetni fogja az Úr hozzánk lehajló és

minket átölelő szeretetetét és a te közbenjáró jóságodat.

Ámen

 

                                         

 

 

 

 

 

 


Erőt kértem az Úrtól, 
s ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam, 
és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam, 
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzak.
Bátorságot kértem, 
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam, 
és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett
alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, amire szükségem volt.
Meghallgatta imádságomat!

                               /Egy meghallgatott imádság - ismeretlen szerző

 

 

 

 

 

 

 


Az eredeti szöveg arámi nyelven ismert magyarra fordított változata. Nagy erejű ima, ezért érdemes sokszor használni. Lassan olvasd, és tudd, és érezd is, amit olvasol!

 

                                                Az Eredeti “Miatyánk”

                                                                         

                                              

Kozmosz Anyja-Atyja,                                               
ami a Fényben mozog.
Gyűjtsd egy pontba fényedet mibennünk!
Teremtsd most meg
egységed uralmát,
hogy a Te Egy-Vágyad
a miénkkel cselekedjék,
miképpen minden fényben,
akképpen minden alakban is!
Minden nap add meg nekünk,
amire szükségünk van
kenyérben és szellemi látásban!
Oldd ki hibáink szálait,
melyek kötve tartanak minket,
amiként mi is eloldozzuk
azokat a kötelékeket,
melyekkel másokat tartunk!
Egyesítjük a Mennyet és a Földet.
Teljesítjük igazi célunkat:
a Szeretet hatalmát megcselekedni,
amely korról korra megújul.
Hittel és bizalommal megpecsételve
egész lényünkkel megerősítjük mindezt.
A Mén, Amely Ő, a Menny

 


 Ima Szent Terézhez

Ó, gyermek Jézus kis Teréze,kérlek szedj egy rózsát számomra a mennyei kertből,

és küldd el hozzám a szeretet jeleként.

Ó, gyermek Jézus kis Teréze, kérd meg Istent, áldja meg kegyesen azt,

amit ma bizalommal a kezére adok (kérés...)

Szent Teréz, segíts hozzá, hogy úgy higgyek Isten nagyszerű szeretetében, ahogy te,

és követhessem az általad mutatott példát, a kis utat minden nap.

Ámen


Hálaima

Köszönöm mindazt a jót,amivel megajándékoztál engem,Istenem.

Azt,hogy lelkem van,ami a te fényedből fakad.

Azt,hogy őrangyalom van,aki az örökkévalóságig vigyáz rám,és soha egy pillanatra sem hagy magamra.

Azt,hogy béke és szeretet uralkodik a lelkemben.

Azt,hogy családot adtál nekem.

Azt,hogytársakat adtál mellém.

Azt,hogy harmóniában élhetek a környezetemmel.

Azt,hogy munkát,megélhetést adtál kezembe.

Azt,hogy elhalmoztál minden jóval.

Azt,hogy ilyen gyönyörű világ és természet vesz körül.

     Köszönöm Istenem mindazt,amiért elfelejtettem köszönetet mondani.

És legfőképpen köszönöm,Istenem,hogy minden nap újabb áldásban részesítesz.

ÁMEN


 

Fohász:

"Zadkiel Arkangyal, kérlek segíts meggyógyítani a szívemet!

Ha engesztelhetetlennek mutatkoznék, kérlek segíts feloldani a csalódottság e görcsét, segíts teljesen megszabadulni a nehezteléstől! Ha valamit nem jól látok, segíts hozzá, a tisztánlátáshoz. Ha rám férne, hogy irgalmasabb legyek, töltsd meg a szívem kegyességgel. Ha aggódok vagy szorongok, kérlek tölts a szívembe bizalmat és nyugalmat. Most a kezedbe és Isten kezébe adom a helyzet rendezésének jogát, mert bízom benne, hogy az Isten kegyelméből gyógyító erők rendezik a dolgot. Bízom az Isteni összhang és bölcsesség hatásában. - Köszönöm."

     

 

 

 

 


 

Nyílj ki és válj ragyogó virággá!

   Álmodj,s álmod váljon valósságá!                            
 
   Örülj és tündökölj a szivárvány-fényben,

  Soha ne csalatkozz semmilyen reményben!                           

                                                    Ámen

 

           

                                                   

 

 


Szent Ferenc imája

 

  Uram,tégy engem békéd eszközévé.

Ahol gyűlölet van,engedd,hogy szeretetet vessek.

Ahol sértés van,megbocsátást,

Ahol egyenetlenség,oda egységet,Ahol kétely van,oda hitet,

Ahol tévedés van,oda igazságot,

Ahol kétségbeesés van,oda reményt,

Ahol szomorúság van,oda örömöt

Ahol sötétség,oda világosságot.

  Uram,add,hogy ne annyira azt keressem,

Hogy vígasztaljanak,hanem inkább vígasztaljak,

Hogy megértsenek,hanem inkább megértsek,

Hogy szeressenek,hanem inkább szeressek.

  Mert csak ha adunk,

Csak akkor kapunk,

Csak ha megbocsátunk,

akkor bocsátanak meg nekünk,

És a halállal születünk meg az örök életre.

Ámen

 


A Fényadó imája

 

Köszönöm, hogy vagy, hogy találkoztunk.Szeretlek.

Elfogadlak, akárki vagy, akármilyen vagy.

Nem várok Tőled semmit. Nem megváltoztatni akarlak,

hanem megváltozni akarok általad.

Köszönöm, hogy léted arra indít, hogy túllépjem felszíni önmagam,

és a tolakodó lényegtelenen túl felismerhetem a benned és bennem

lakozó Mindenséget, azt, hogy a 

Mindenség Szívében Egyek vagyunk.

                                                / Biegelbauer Pál /


Teréz anya 8 parancsolata


1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet. Ne törődj vele! Te csak építs.
2. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád.
Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá!
3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz cserébe.
Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!
4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
5. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz.
Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte!
6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik és önző.
Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat!
7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék vezet.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid lesznek.
Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!


Ima a békéért

 

Istenem, fogadd el a mi szívből jövő imánkat, és bocsásd meg a mi bűneinket és vétkeinket,

és fogadd el könyörgésünket azoknak az embereknek lelkéért, akik most háborúznak.

Te a Földre jöttél, és elhoztad nekünk saját égi békédet,Te tanítottál meg minket alázatosnak lenni,

mindent megbocsájtani, együtt érezni és szeretni.

Te hívtad fel figyelmünket, hogy az összes életet irányítsuk isten dicsősége felé és az emberek javára.

Most, Istenem, bocsáss meg nekünk és összes ellenségünknek azért, mert kishitűek, érzéketlenek, és kegyetlenek vagyunk.

Világítsd meg az összes vezetőnek: uralkodóknak és alárendeltjeiknek elméjét, hogy ők pontosan tudják, hogyan kell helyesen cselekedniük és mit

kell tenniük.Tartsd távol az összes ellenségeskedő embert a gőgtől, az esztelenségtől, a vérontástól, segíts nekik visszatérni ahhoz a tudáshoz,

hogyan kell újra megtalálni a békét és az egyetértést.

Mentsd meg, Istenem, az összes embert, fiatalokat, öregeket, nőket és gyermekeket, állítsd meg a szenvedélyes és gondatlan vérontást és rombolást!

Add meg nekünk saját égi békénket és csöndünket, szeretetet és megerősítést a te parancsolataid által.

Tegyél minket és minden embert méltóvá, hogy a te végtelen dicsőségedet, kegyelmedet és emberszeretetedet énekeljük és dicsőítsük.

Jöjjön el ate isteni királyságod, a te országod most és mindörökké.

Ámen


 Karmaoldó,családfát áldó imádság

 

Én Istenem, bocsáss meg nekem és minden egyes ősömnek, mindazoknak, akik most élnek,

vagy korábban éltek, minden egyes közeli és távoli rokonomnak, az összes genetikai vonalon lévő rokonomnak

a hetedik generációig, mind a múltban, mind a jövőben.

Bocsáss meg nekik, Istenem, és egész vérvonalamon töltsd meg a lelkeket örök szeretettel és megbocsájtással.

Bocsásd meg, kérlek, nekem is, hogy én saját döntésem szerint születtem ide, ebbe a családba és rokonságba

ebben az időben, és saját kívánságomra hordozom a keresztet, amit ebben a családban hordoznak, és szabad 

akaratommal én választottam azt ki.

Adj nekem, Istenem, erőt, türelmet, szeretetet és méltóságot a Te vezetésed alatt megtölteni a családfánkat

szeretet-áramlással.

Megbocsájtok az összes ősömnek és rokonomnak, és kérem segítségüket, hogy támogassanak ebben a jó kezdeményezésemben.

Küldöm a szeretetet és az erőt az összes ágon keresztül a családfánknak minden időre,

amióta és ameddíg csak ez a fa létezett és létezik.

Kérem Tőled, Istenem, hogy segíts engem!

Vedd le, kérlek, Istenem az összes átkot és az összes tiltást rólam és rokonaimról, minden családtagomról itt és most,

egyszer és mindörökre!

Áldj meg minket, és mi hírdetjük a Te dícsőségedet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, most és mindörökké.

Ámen.


 Négy arkangyal erejét megidéző ima

Szeretett MICHAEL arkangyal, helytartója a tűz elemnek, tűz erejével segítségül hívlak ebben a szent pillanatban,

hogy hatalmas energiáid által védelemre, oltalomra és isteni vezettetésre találjak.

Segíts, hogy betölthessem a neked rendelt feladatot ezen a Földön.

Kérlek, tölts el Isten erejével, hogy véghez vihessem.Szeretetben és békében kérem ezt, a világegyetem teremtője nevében,

az vagyok, aki vagyok nevében, Istentől rám ruházott hatalmamnál fogva.

Azt akarom, hogy így legyen.

Ámen.

 

Szeretett GÁBRIEL arkangyal, helytartója a víz elemnek, a víz erejével segítségül hívlak ebben a szent pillanatban.

Minden teremtmény a tengertől származik, a víz minden élet anyja.

A világegyetem teremtője nevében hívlak segítségül, hogy arra kérjelek, adj nekem égi erődből, hogy életem szeretetben

és derűs békében teljen, mint a nyugodt tenger.

Ezt kérem tőled a vagyok, aki vagyok nevében, Istentől rám ruházott hatalmamnál fogva.

Azt akarom, hogy így legyen.

Ámen

 

Szeretett URIEL arkangyal, helytartója a levegő elemnek, segítségül hívlak ebben a szent pillanatban.

A világegyetem teremtője nevében hívlak segítségül, hogy arra kérjelek, adj nekem égi erődből, hogy isteni elemed, 

a levegő táplálhassa, és új életre kelthesse testünket, elménket és szellemünket.

Ezt kérem tőled, a vagyok, aki vagyok nevében, Istentől rám ruházott hatalmamnál fogva.

Azt akarom, hogy így legyen.

Ámen

 

Szeretett RAFAEL arkangyal, helytartója a föld elemnek, segítségül hívlak ebben a szent pillanatban.

A világegyetem teremtője nevében hívlak segítségül, hogy az élet megpróbáltatásaitól megterhelt lelkemet

hatalmas mennyei valódnak önthessem ki.Kérlek, adj nekem égi erődből.

Ahogy a fa magvából erős törzs nő, hogy hatalmas erdővé legyen, úgy szellemem is nyugalomban,

békében, egészségben és jólétben szülessen újjá, a te angyali befolyásod által.

Ezt kérem tőled, a vagyok, aki vagyok nevében, Istentől rám ruházott hatalmamnál fogva.

Azt akarom, hogy így legyen.

Ámen« Vissza